Majas apgaismojums no apakdas

Apgaismojums ir neatòemama jûsu mâjas interjera sastâvdaïa. Pirmkârt, tas pievieno gaismu, apgaismo telpu, bet bieþi vien veic dekoratîvas lomas. Lçti laukumâ ir daudz veidu apgaismojums, sâkot no tradicionâlajâm spuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Katra no tâm veic daþâdas funkcijas un papildus dod vçl vienu priekðrocîbu.Mûsdienâs dienasgaismas spuldzes ir ïoti vienkârðs apgaismojuma veids, kas ir izlâdes spuldzes veids. Luminiscences spuldþu lûzumu izdala fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas notiek, kad beidzas gâzizlâdes caurule. Gâze visbieþâk ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas notiek starp volframa elektrodiem, kas izvçlas dienasgaismas spuldzi, rada neredzamu ultravioleto starojumu, kura viïòa garums ir galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzes var izmantot daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienasgaismas lîdz dekoratîvâm gaismâm ar daþâdâm krâsâm. Gaismas krâsa tiek pieòemta, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Mûsdienâs dienasgaismas lampas uzòem daþâdus veidus. Tiek izvçlçtas vienkârðas, apaïas, U-veida luminiscences spuldzes, kâ arî kompaktâs dienasgaismas spuldzes, kas ir ïoti populâras. Vienîgâs, kas ir sadalîtas no vecajâm dienasgaismas spuldzçm, galvenokârt ir mazâkas. Ðîs dienasgaismas spuldzes var izmantot luminiscences spuldzçm ar integrçtu aizdedzes sistçmu, kâ arî luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Viòi darbojas ïoti tuvu mâjâm, bet vairâk sâkumskolâs vai citâs valsts sabiedrîbâs. Visu veidu dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu kombinâcijâ ar parastajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar augstu gaismas efektivitâti un ilgâku darba laiku, pateicoties kuriem tie kïûst tik populâri.