Mediciniskas konsultacijas interneta

Tuvâ dzîvoklî ir daþâdas situâcijas. Daþreiz daþi no viòiem var mûs pârspçt vai darît, ko mçs praktizçjam ar priekðlikumiem. Tomçr mçs neesam objektîvi, lai aplûkotu mûsu problçmas ðajâ periodâ. Tâpat mçs varam nokïût situâcijâ, kad mçs nevaram runât ar mîïoto personu un kâdu konkrçtu personu, lai baidîtos vai lûgtu padomu.Mums nav jâuztraucas par tuvâm problçmâm - tas ir vienkârði, ka daþi no mums var vçlçties palîdzçt, atbalstît vai koncentrçties uz svarîgu ceïu. Ja jûs uztraucaties par problçmâm, ir vçrts doties uz psihologu, kurð mums palîdzçs. Daþreiz pietiek ar vienu konsultâciju, lai atgûtu labklâjîbas sajûtu. Tomçr tas notiktu, ka Polijas problçma bûs ârkârtîgi delikâta, un vienîgajam bûs nepiecieðams vairâk darba, lai to atrisinâtu. Tad psihologs var piedâvât mums psihoterapiju, kas mums ilgs laiks uzturçs un atbalstîs garîgâs lîdzsvara atgûðanu.Mums ir jâapzinâs jautâjums - kâ izvçlçties psihologu?Sâkumâ mçs varam jautât tiem, kas ir tuvu mums, ja kâds to uzticas. Ja mçs neatrodam komandu, mçs varam veiksmîgi meklçt datus internetâ. Ir vietas, kas sniedz klasifikâciju konkrçtas specializâcijas ârstiem un palîdz pacientiem atstât konkrçta speciâlista lçmumu. Tad, iespçjams, ir noderîgi izvçlçties ârstu, kurð atbilst jûsu prasîbâm.Ir svarîgi atcerçties, ka mçs nevaram vadîties tikai no citu veidu viedokïiem. Kâ pçdçjo lîdzekli jûsu personîgajâm izjûtâm vajadzçtu bût perfektâ vietâ - beigâs mçs vçlamies pavadît laiku ârsta kabinetâ, kâ arî dalîties ar savâm interesçm un jûtâm. Psihologam ir jâmudina mûsu uzticîba - tas ir labi, ka viòð tagad ir specializçjies tçmâ, ar kuru mçs viòu ievedam. Daþi ârsti var gût ilgâku pieredzi konkrçtâ vietâ, tâpçc ir vçrts pieprasît speciâlista kompetenci. Protams, mçs atradîsim padomus ðajos rangos vai vienâ ârsta tîmekïa vietnç.