Modes skate 1 novembri

Ðajâ sestdienâ ir notikusi vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija îsâkâ problçma, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To funkcija tika izmantota tikai atvçrtiem un vâjiem audumiem ar veselîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgâm, krâsainâm svârkiem, kas bija pilnîbâ tamborçti. Lîdztekus cieòu radîja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði svaigai izjûtai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâbût anonîmajai. Turklât tika izsolîti arî daudzie svarîgâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks izlietoti vietçjâ bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums ar prieku atbalsta daþâdas jaukas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izmantojuði mûsu produktus izsolçm, un, ja tirdzniecîbas vieta pat apmeklçja katru no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien nonâks uzòçmumos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir atvçrta datoru tirdzniecîba, kas parâdîtu kolekcijas, izòemot stacionâros komplektus.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem stûrî. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd, pirmâm kârtâm, daudz labâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi ðis zîmols mâca kolekcijas sadarbîbâ ar labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas nelielâ rindâ no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus bauda lielu popularitâti patçrçtâju vidû, arî valstî un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas izmanto, ka attçli ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie apìçrbi pârtikas rûpniecîbai