Neona lampa

Ir milzîgs daudzums ierîèu, kas apgaismo apgaismojumu. Viens no ðâdiem instrumentiem ir luminiscences spuldzes, ko parasti sauc par dienasgaismas spuldzçm. Gaismas emisija tajâs vispirms ir saistîta ar elektronu emisiju gâzes ðíîduma un fluorescences laikâ, kas nonâk gaismâ.

Ðâdas izplûdes ir vieta starp sildîðanas elektroniem, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðâ mehânisma laikâ rodas ultravioletais starojums, kuru ir grûti apgrûtinât acîm. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, tas liek mums parâdît fluorescçjoðo gaismu. Jâatceras, ka luminiscences spuldzes veiksmîgai iedarbîbai pirms aizdedzinâðanas ir jâkarsç elektrodi. Tad tiek saukts par karstu aizdedzi. Turklât luminiscences spuldzes aizdedzinâðanai ir nepiecieðams starteris, drosele un kondensators.Luminiscences spuldzçs ir stroboskopisks efekts, ko sauc par gaismas mirgoðanu. Viòð ir spriedzes maiòas brîdî. Ðî bîstamâ parâdîba parasti notiek interjeros, kur kaut kas âtri spins, nejauði, ka ir motors vai darbgalds. Lai novçrstu ðo parâdîbu, ir jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm vai trim luminiscences spuldzçm, un pçc tam tai jâbût aprîkotai ar nobîdçm, kas pârvietotas fâzç.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi tçrç, galvenokârt, daudz mazâk enerìijas, un ðâdas lampas iegâde jau ir jâmaksâ, jo îpaði, ja tâ bûs pakïauta telpâ ïoti ilgu laiku, iespçjams, neizslçdzot to. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ parastajai spuldzei.Luminiscences spuldzes darba laiks ir tieði atkarîgs no tâ pakalpojuma lîmeòa. Lai gan tas, iespçjams, sniedz ilgu laiku, bet, kad to neieslçdzam, mçs to neizslçdzam.Luminiscences spuldzes rada ïoti mazâk gaismas, kâ arî padara tâs dabiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Ir svarîgi tos iegût gandrîz jebkurâ veikalâ. Ka tie ir svarîgâki par tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm, kas ir viòu galvenais trûkums.