Padvcrtcjuma stasts

Polijas tiesîbu aktos ir minçta iespçja izmantot nodokïu postneto siltuma hd printeri. Ðai palîdzîbai tiek atmaksâta 90% no pirkuma cenas, taèu tâ nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Tajâ paðâ laikâ, ja uzòçmçjs pçrk vairâkas ierîces, aizdevumu aprçíina katram savam, bet ne sabiedrîbai. Kâ redzat, kases aparâta iegâdes atvieglojums ir rentabls un ietaupa daudz naudas.

Ir vçrts izmantot ðâdus piedâvâjumus. Ðâda atbrîvojuma izmantoðanas noteikumi vienmçr ir noteikti. Ieviests tiek patçrçts arî Likumâ par preèu nodokli.Pirmais pamats ir nepiecieðamîba ziòot Nodokïu pârvaldei par to kases aparâtu skaitu, kurus tie sûta, lai reìistrçtu apgrozîjumu un maksâjamâs summas. Turklât jums ir jâatgrieþ arî adrese, kurâ tiks izmantotas summas. Ir jâdomâ par to, ka ðis efekts ir jâatdod pirms kases aparâtu sâkuma.Vçl viens noteikums ir nepiecieðamîba saglabât pieðíirtos datumus, kuros nodokïu maksâtâjam jâinstalç un jâizmanto deklarçtie kases aparâti.Turklât ðai summai jâatbilst PVN likumâ noteiktajâm tehniskajâm prasîbâm. Kâ un funkcijas jânorâda. Piemçram, tai ir jâïauj ârçjiem plaðsaziòas lîdzekïiem atpazît droðus pârsûtîjumus. Tâpçc kases aparâti tehniski pârbaudîti, pirms tiek iesniegts pieprasîjums par kompensâciju saòemðanu.Jaunais noteikums attiecas uz cilvçkiem, kas izòemti no PVN. Ðâdâm personâm, lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, papildus jâiesniedz atseviðís pieteikums ar konkrçtiem datiem par nodokïu maksâtâju. Piemçram, ðâdâ projektâ ir jânosaka vârds un uzvârds, adreses dati, nodokïu identifikâcijas numurs, kâ arî bankas konta numurs, kuram var tieði nosûtît kompensâciju par ðâdas kases iegâdi. Ðâdas kompensâcijas saòemðanas termiòð ir 25 dienas no dienas, kad nodokïu maksâtâjs iesniedz papildu pieteikumu.Kopumâ ir vçrts padomât par ïoti nosauktajiem noteikumiem. Pçc to darbîbas ir jânoðíir kases aparâta iegâdes atvieglojums.