Pardodana lietotu autoiekravcju

BagProject ir tieðsaistes veikals, kas pârdod vispiemçrotâkos transporta ratiòus un iepirkðanâs ratiòus. Pârdoðanâ ir arî vienkârðs: bazâru galdi, atpûtas somas, transporta ratiòi, mugursomas vai riteòi. BagProject piedâvâto priekðmetu darbâ ir plaða pieredze. Lielisku preèu pârdoðanas klasi garantç pieredzçjuði veikalu darbinieki. Visas preces raksturo augsta funkcionalitâte un funkcionalitâte. Ticot ðim biznesam, jûs arî atbalstât Polijas ekonomiku. Izstrâdâjumu palete ir tikai poïu raþotâji. Pârdod bagâþas ratiòu ietilpîbu lîdz 70 kg. Koncentrçjas ar cietu tçrauda cauruli. BagProject arî pârdod gaismas galdus, kurus ir viegli salikt un izjaukt. Cietie, ar pastiprinâtiem profiliem bija svars. Plaðs maisiòu klâsts - mazs, vidçjs un arî âtrâkais. Izgatavoti no cietiem materiâliem, ar pilnu pedantismu, tie nodroðina ilgu kalpoðanas laiku. Ceïasomas ir izturîgi riteòi, alumînija rokturis ar iespçju pielâgot. Vecâkiem ar izmaiòâm jâiegâdâjas iepirkðanâs ratiòi ar lielisku un patîkamu maisu. Piedâvâjumâ iekïauts plaðs daþâdu krâsu, izmçru un tekstûras sortiments. Veikalâ ir arî ceïojumu somas. Tie ir saðûti no ûdensnecaurlaidîga produkta un îpaðiem stinguma ieliktòiem. Tie ir spçcîgi un vienkârði. Alternatîva maisiòiem var bût atpûtas mugursomas, kas ir izturîgas pret sagatavoðanu. Uzòçmums nodroðina tuvu piegâdes laiku, individuâlu pieslçgumu saòçmçjam un draudzîgu apkalpoðanu.

Kankusta Duo

Skatiet:divriteòu transporta ratiòi