Pardodanas vadibas gramata

Ir populârs teiciens, ka kâds, kurð neplâno panâkumus, plâno neveiksmi. Efektîvs ieteikums ir ne tikai rakstît vingrinâjumus un pienâkumus atseviðíiem cilvçkiem vai komandâm. Ir ïoti patiesi izmantot mums pieejamo informâciju - norâdot savu uzòçmumu, kâ arî datus, kas nosaka visu tirgu, kurâ mçs strâdâjam.

Parametru digitalizâcija nodroðina iespçju integritâti un ïauj tos analizçt tikai, veidojot kopsavilkumus. Ir arî uzdevums - tas var automatizçt procesus un paâtrinât to ilgumu, un kas notiek tajâ, samazina uzòçmuma darbîbas izmaksas. Un tas ir tas, ko strâdâ CRM sistçmas.CRM (angïu klientu attiecîbu pârvaldîba ir rîku un funkcionçðanas sistçmu konteksts kontaktu ar klientiem praksç. Visbieþâk sastopamâ veidâ tas parâda, kâ izveidot gatavus lîgumus no vispârçjâs attiecîbu attiecîbas ar saviem klientiem. Ðâdu risinâjumu sauc par piltuvi, kurâ potenciâlie klienti parâdâs no plaðas plûsmas, un, no otras puses, jau ir pabeigti pabeigtie darîjumi.Crm sistçmas ne tikai atspoguïo pârdoðanas darbîbu pârvçrðanu par faktisko pârdoðanu. Viòi var aizstât mûs ar lielâko daïu elementu, kas ir pârdoðanâ. Iedomâjieties, kad klients iegâdâjas piedâvâto produktu, mçs izsniedzam rçíinu ar fiksçtu maksâjuma datumu. Rçíinu izrakstîðanas dienâ CRM sistçmas var noskaidrot, vai ir bijusi ietekme slçgtâ kontâ, un ja tâs neradîja atbilstoðu nozîmi pârdoðanas un parâdu piedziòas nodaïai, kas tiks slçgta tikai tad, kad maksâjums ir veikts. Tâpat pârdoðanas procesa izbeigðanu var ietekmçt pasûtîjuma izsniegðana saviem partneriem - darbs noliktavâ ir atsaukts un paredzçts to papildinât. Ðâda funkcionalitâte padara uzòçmumus, kas izlemj, joprojâm ir priekðskatîjums par uzdevumu lielumu un statusu, lai viòi varçtu plânot atbilstoðus tâlâkus pârdoðanas vai pirkðanas pasâkumus uzòçmumam. Tâ arî atbrîvo cilvçkus no dokumentiem, kâ arî dod iespçju tajos un piezîmjdatoros.