Pirmais darbs java

Daudzi cilvçki no jauniem faktoriem ir apòçmuðies strâdât ârpus citas valsts robeþâm. Tas nenozîmç, ka viòiem nav jâbût daudz identificçtiem ar Polijas valstspiederîbu, vai arî viòi neplâno atgriezties savâ valstî. & Nbsp; Ir arî cilvçki, kas, veidojot ârzemçm, plâno iegâdâties îpaðumu, kas bûs paredzçts îrei. & Nbsp Personâm, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir iespçja pieteikties hipotçku Polijâ, un tâpçc ne tikai nekustamâ îpaðuma pârdoðanai Polijas pasaulç, bet arî ârpus tâs iespçjâm. Tomçr ir acîmredzams, ka viòiem ir jârîkojas nedaudz citâdâk nekâ cilvçki, kas dzîvo Polijâ.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas strâdâ, lai noguldîtu naudu, kas nopelnîta bankas kontâ. Kâ jûs zinât, daþreiz ir neparasts, jo ârvalstu uzòçmumi pârved tikai uz personiskajiem kontiem, kas ievietoti vietçjâs bankâs, vai vairâk pârbauþu organizçðanâ. Ðâdos gadîjumos jums jâpieprasa papildu dokumentâcija par regulâriem ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz cilvçkiem, kas daþos gadîjumos strâdâ ârvalstîs, tiek izvirzîtas augstâkas prasîbas attiecîbâ uz paðu ieguldîjumu. Jâ, visiem tiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet joprojâm Eiropas Savienîbâ, banka palielinâs cita ieguldîjuma vçrtîbu 20% apmçrâ no nekustamâ îpaðuma cenas (cilvçkiem, kas spçlç Polijâ, Polijas ieguldîjums 2014. gada valstî ir tikai 5%, un sievietçm, kas dodas Amerikâ - dabiskâ ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankas, visticamâk, vçlçsies pârvçrst dokumentus, kas nepiecieðami hipotekârâ kredîta sasniegðanai, t.i., dzimðanas apliecîba, dokuments, kas apliecina, ka darba tiesa un darba devçjs pârtrauc uzòçmçjdarbîbu, laulîbas apliecîba. Hipotçku pieteikuma tulkojumu var pasûtît tulkoðanas birojâ, kura specializâcija ir ekonomiskâ un profesionâlâ tulkoðana. Biroju piedâvâjums ir atrodams lapâs, kâ arî pçc sazinâðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa aizdevuma saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.