Poiu virtuve panioas yurek

Polijas virtuve nav vieglâkais, bet tas ir pârâk daudz par to, cik daudz gaïas mçs atrodam. Tâs zinâmâ mçrâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Gaïas izgatavoðana nav par labâkajiem uzdevumiem. Protams, ikviens ir sasniedzis íermeòa ingveru vai grûti. Jebkurâ virtuvç ir jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas maisiòiem - gaïas maðînâ. Tâ koncentrçjas, parasti, no desmitiem mazu asmeòu, kas iestrâdâti blakus. Ðo sîkrîku izmanto, lai maigi grieztu gaïu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots daþiem karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòas, kurâs ir paredzçts íermeòa smalcinâtâjs, ir izgatavotas no nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai objekta izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visi pârçjie korpusi ir izgatavoti no plastmasas. Gaïa, kas tika sagriezta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas nozîmç, ka pat pçc cepðanas mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Paðu termiskâs apstrâdes process notiek vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Mçs varam arî teikt, ka garðvielas, ar kurâm mçs pârkaisa gaïu, iekïuva tâs dziïumâ, kas bûs noderîgs nesaskaòotai gaïas garðai. Íermeòa drupinâtâjs ir veiksmîga alternatîva klasiskajai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process pats par sevi ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Tâpçc mâjas lietotâjiem ir liels enerìijas ietaupîjums. Drupinâtâjs, mazs izmçrs ir ïoti efektîvs, un to ir viegli mazgât zem tekoða ûdens, vismaz ne visu var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Mûsdienâs ir vçrts iepazît servisa padomus. Ar roku mazgâðanu izceïas piesardzîba - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Gaïas smalcinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams biedrs, bet arî mâjas dâmas, kas zina, ka ðî vienkârðâ forma sagatavos mîkstu un pilnîgu gaïu.