Pozicioncdana aizoems

Mçs esam uzòçmums, kas bauda tîmekïa vietòu projektçðanu un pozicionçðanu. Ir zinâms, ka vizuâli pievilcîgâkâ tîmekïa vietne neizdosies, ja tâ nav pareizi izvietota meklçtâjprogrammâ. Tâpçc jûsu kolekcija izvieto lapas.

Lai gan mûsu birojs atrodas tikai Maùopolska galvenajâ mîtnç, pateicoties mûsu tîmekïa vietnei, mçs pieòemam pasûtîjumus no visas pasaules. Par starteriem ir vçrts jautât sev, kas ir par pozicionçðanu. Ðî darbîba aptver vairâkas darbîbas, kas reklamç konkrçtu tîmekïa vietni. Tîmekïa vietnes panâkumi tiek vadîti, bet apmeklçjumu apjomâ daudzas sievietes noklikðíina uz konkrçtas saites, tâ ir laba iespçja pçdçjai, kurâ labâ puse dos gaidâmo peïòu. Pçdçjâ îpaði dârga ir to uzòçmumu panâkumi, kuri veic komercdarbîbu, izmantojot vietni (veikali, tieðsaistes aptiekas. Tâdçï pozicionçðana ir veids, kâ jûsu tîmekïa vietni îpaði skatîs nâkamie tîmekïa lietotâji. Pozicionçðanas ietekme ir tâda, ka sieviete, kas izmanto interneta meklçtâjprogrammu, tiks nosûtîta atpakaï uz augsti pozicionçtu tîmekïa vietni. Tâtad, kad tas notiek? Meklçðanas meklçtâjprogrammâ tiek ievadîti vienkârði meklçðanas atslçgvârdi, piemçram, "kafejnîca, dabîgâ kafija" un noklikðíiniet uz opcijas "meklçðana". Pçc sekundes meklçðanas rezultâti tiks parâdîti datora monitorâ - saites uz daþâdu veikalu interneta sienâm, kas bauda kafijas pârdoðanu. Pozicionçðana liek domât, ka sâkumlapâ un pçc iespçjas plaðâkâ popularitâte starp meklçðanas rezultâtiem ir saite, kas nodroðina kafejnîcai, kas prasa efektîvu pozicionçðanu, un tâdçjâdi iegût priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar konkurenci. Galu galâ, mçs zinâm, ka persona, kas meklç kafejnîcas internetâ, radîs meklçðanu 2-3 saites, kas parâdîsies ne vairâk kâ. Pçtîjumi liecina, ka tas patieðâm bûs 90% gadîjumu. Tâpçc, kâ redzat detaïu novietojumu, tas ir ïoti vçrtîgs ieguldîjums, kas ir vçrts apsvçrt. Vajadzîba pçc vietnes izvietoðanas izriet no zinâmâ fakta, ka internetâ ir simtiem tîmekïa vietòu, ja ne tûkstoðiem vietòu, kas piedâvâ konkurçtspçjîgus produktus vai pakalpojumus. Ir svarîgi, lai tîkla lietotâjs apmeklçtu ðo vietni, nevis savu vietni. Tâpçc dodiet sev peïòu un novietojiet mûsu interneta îpaðumu pie mums. Ievçrojami palielinât apmeklçjumu skaitu un pçdçjais palielina savu peïòu. Kâ minçts ievadâ, pat ïoti interesanta, vienkârða un pievilcîga tîmekïa vietne tiks pazaudçta citu tîmekïa vietòu jûrâ, ja tâ netiks profesionâli novietota.