Pret spradzienbistami gaismekii

Aizsardzîba pret eksploziju ir sprâdziena novçrðana, kas ir viena no svarîgâkajâm aktivitâtçm zonâs, ko apdraud ðâda eksplozija. Pçc pareizas aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanas jâizveido laba droðîbas sistçma pret eksploziju. Ðie risinâjumi galvenokârt tiks piemçroti cilvçkiem visâs zonâs, kuras ir pakïautas ugunsgrçka riskam.

Tajâ paðâ laikâ apspriestâs metodes tiks sniegtas visur, kur nozarç ir sprâdzienbîstami putekïi. Íermeòa droðîba pret eksploziju galvenokârt ir saistîta ar slâpçðanas faktoru. Ðis process galvenokârt ietver mâcîðanos par sprâdziena sâkotnçjo posmu. Pçc tam izmantojiet mçrîjumu, kas ir paredzçts sprâdziena izlîdzinâðanai reâlâ ierîcç. Tâ rezultâtâ sprâdziens neizkliedçjas un arî pçc aizdegðanâs tiek nomâkts. Tas viss nozîmç, ka uguns neizplatâs. Apspriests produkts ir dzçriens starp visbieþâk izmantotajâm sprâdzienbîstamîbas metodçm, un, ja tagad tas saòems aizsardzîbu pret tâs sekâm. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Ðis solis atspoguïo tâdus fragmentus kâ ugunsdzçsîbas gâzes baloni, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Nâkamais stâvoklis ir sprâdziena izkrauðana. Ðis process galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas veic sprâdziena ietekmi ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîcç atgrieþas vidçjâ lîmenî. Starp reljefa sistçmâm ir dekompresijas paneïi, atloki ar paðaizveres mehânismu un bezkameru atbrîvojoðas sistçmas. Tajâ paðâ laikâ anti-starta sistçma ir sprâdziena atvienoðana. Tâpçc ir sprâdziena izolâcijas sistçma. Tâs raksturs galvenokârt ir cauruïvadu un kanâlu slçgðana. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka divas iepriekðçjâs metodes novçrð tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþas sprâdziena atlikuðâs sekas var nokïût cauruïvados un kanâlos, kas var izraisît sekundârus sprâdzienus, arî galu galâ. Tâpçc un slçgðanas sistçma ir atkarîga no jau minçto sekundâro sprâdzienu novçrðanas. Piemçram, tie ir cilindri ar ugunsdzçsîbas elementu, slçgvârstiem, slçgvârstu vârstiem, sprâdziena izslçgðanas sistçmâm, svarîgiem atlokiem un pareizajiem.