Profesionalas izglitibas kursus no eiropas savienibas

Programmatûras iegâde uzòçmumam bieþi vien ir saistîta ar lieliem izdevumiem. Tâpçc ekonomiskie dzçrieni meklç lçtâkus vai pat bezmaksas aizstâjçjus. Bezmaksas projektiem, kad tie tiek apmaksâti, bieþi vien nav vienâdas funkcijas. Atðíirîba starp tâm visbieþâk attiecas uz atbalstu problçmâm, kas var rasties tâs lietoðanas laikâ.

Maksas versijas ir âtras un visaptveroðas, risinot mûsu lietotâju tçmas. Bezmaksas versiju panâkumos mçs parasti bûsim lemti, lai risinâtu problçmas ar sevi, vai meklçtu pakalpojumus jaunâ veida forumos, kas apvieno konkrçtas programmatûras lietotâjus. Papildu programmatûras maksas izsniegðanas problçma ir paðreizçjâ problçma, kas ir îpaði bîstama, ka mçs nepastâvam tâdâ veidâ, ka tas ir pieòemams vai pieòemams. Daudzas iespçjas, ko konkrçtâ programma var redzçt, nesatur jûsu uzòçmumâ izmantoto summu, kas sniegs jums produktu, kuru jûs neòemsiet lielâkajâ daïâ. Ðajâ gadîjumâ laba pieeja ir demonstrâcijas iespçja. Enova demo programma ir pilnîgs ðâdas programmatûras piemçrs. Klientam nav jâmaksâ par pirkumu, bet viòð iekasç tâdus paðus ierobeþojumus, kâdus viòð nerada pilnajâ versijâ. Piemçram, dokumentiem, kas tiks izsniegti, izmantojot envo programmu, bûs virsraksts, kurâ bûs informâcija par izmantotâs programmas versiju. Turklât demo versija ïauj pievienot datu bâzei nelielu skaitu ierakstu. Galu galâ, ja uzòçmçjs nolems piedzîvot dziïu iespçju, viòð bez jebkâdâm problçmâm spçs importçt jau izveidoto datubâzi. Ðî pieeja ir ïoti izdevîga bçrniem un vidçjiem uzòçmumiem, kuri nevçlas maksât augstus tarifus par programmatûru, ko viòi, iespçjams, neizmantos. Demo versija nodroðina arî bezmaksas kontaktu ar programmatûras raþotâja tehnisko atbalstu.