Programmatura un it sistcma

Kompromisa altuma programma ir ERP (uzòçmuma resursu plânoðanas programmatûra. Tas darbojas, izveidojot uzòçmuma resursus. Pateicoties tagadnei, uzòçmuma resursi tiek efektîvi izmantoti. Tirgû ir pieejamas daþâdas IT sistçmu versijas:- modulâra saistîba ar kâdu no programmâm, kas mijiedarbojas viena ar otru- integrçta, ti, ar vienu datu bâzi

https://v-socks.eu/lv/

Populârâkie moduïi tiek izveidoti ðâdâs darbîbas jomâs:- noliktavas pârvaldîba- pamatlîdzekïu pârvaldîba- paðreizçjo sûtîjumu statusa izsekoðana- pârdoðanas un ievieðanas plânoðana- informâcijas pârvaldîba ar vîrieðiem- grâmatvedîba un finanses- cilvçkresursu vadîbaComarch ERP Altum platforma ir paredzçta uzòçmumiem, kuriem nepiecieðams îpaðs pârvaldîbas risinâjums. Ðis efekts ir lieliski attiecinâms uz âra uzòçmumiem. Citas nozares, kurâs lietojumprogramma izmanto, ir daudzu daþâdu vienîbu pârdoðanas tîkli vai vadîbas personâls. Platforma nodroðina daudzas valodas, bet ikviens ir pielâgots uzòçmumu resursiem, kas ietekmç starptautisko tirgu varu. Svarîga Comarch Altum programmatûras iezîme ir iespçja automatizçt ikdienas un profesionâlus ikdienas uzdevumus. Vçl viens veids ir ierîce izmantot atseviðíus atzinumus, pamatojoties uz paðreizçjo ziòojumu analîzi. Programma tiekas arî birojos ar vienmçrîgu struktûru, kad tas ir bîstamâks - izkliedçts. Ieteikuma iezîme ir spçja vadît vairâkus uzòçmumus vienâ sistçmâ, vienkârðojot un vienkârðojot pârvaldîbu. Daudzu uzòçmumu pamatâ ir hierarhiska struktûra, kurâ viens uzòçmums ir izðíiroðs, un tai ir arî citi uzòçmumi. Galvenais uzòçmums ir neierobeþota piekïuve visu citu uzòçmumu datiem. Ðajâ jomâ ir iespçjams aizsargât un virzît savstarpçjo mijiedarbîbu. Tîkls ir veidots uz ârçjiem laukumiem. To lieto tâdâs valstîs kâ Francija, Vâcija un Dânija. Programmâ ir òemti vçrâ vietçjie administratîvie un juridiskie noteikumi. Es atbildu uz to ar patîkamu integrâciju un pielietojumu nâkotnç. Ârçjo uzòçmumu piemçrs, kas îstenojuði ðo ideju, ir Auchan, Chretien un Brodr Jorgensen. Kompromisa altuma demo programma ir çrti fotografçt un bez maksas pârbaudît raþotâja lapâ.