Putekii ka gaisa piesaroojums

Raþoðanas tehnoloìiskie procesi ir saistîti ar putekïu piesâròojuma emisiju, îpaði izejvielu ieguves laikâ, sasmalcinâðanu, slîpçðanu, sajaukðanu un skrîningu. Neatkarîgi no trokðòa un rûpnieciskajiem putekïiem pastâv reâls drauds cilvçku veselîbai, kas staigâ ðâdâ vietâ.

Pateicoties veselîbas perioda peïòai, mçs sadalâm putekïus:- kairinoðs putekïi,- toksisks putekïi,- alerìiski putekïi,- kancerogçnas putekïi, \ t- ðíiedru putekïi.Galvenais uzdevums grupas izdalot putekïu piesâròojums ir efektîvi novçrst izmantot privâtâs un sociâlâs aizsardzîbas putekïiem.Individuâlâ aizsardzîba ietver:- vienreizçjas lietoðanas respirators,- pusmaskas ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- spçles ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- íiveres un aizsargtçrpi.Kopçjâ putekïu aizsardzîba ietver: ventilâcijas un ventilâcijas sistçmas, staciju putekïu nosûkðanas sistçmas, stâvus pûtçjus un ventilatorus.Putekïu savâkðanas ierîces iedala sausos un mitros putekïu savâcçjos.Visbieþâk izmantotie putekïu savâcçji ir: nosçdinâðanas kameras, putekïu savâcçji ar filtrçðanas slâni, cikloni un daudzcikloni, elektrostatiskie nogulsnçtâji, slapji putekïu savâcçji.Nosçdinâðanas kameras ir vienîgais no zemâkajiem putekïu savâcçjiem ar zemâm celtniecîbas izmaksâm. Ðîs izejas priekðrocîba ir vienkârða putekïu noòemðanas efektivitâte, un to parasti izmanto saistîbâ ar turpmâkiem putekïu savâcçjiem. Filtrçðanas filtriem raksturîga liela âtruma efektivitâte. Keramikas un metalurìijas nozarçs tiek piedâvâtas ïoti dârgas putekïu noòemðanas metodes. Mitra putekïu savâcçji izmanto ûdeni, lai neitralizçtu raduðos putekïus. Blakusparâdîba ir notekûdeòi no produkta, kas pârnes piesâròotâjvielas uz ðíidrumu. Speciâli, individuâli risinâjumi jâizmanto sprâdzienbîstamâ vidç, kur atdalîðanas iekârtâm jâbût sertificçtâm ATEX.Atkritumu noòemðanas ierîces izvçle ir atkarîga no nozares un konkrçtâ apdraudçjuma.