Putekiu savaccju aprciins

Jebkurâ jomâ, kur mçs ejam, lai risinâtu konkrçtas darbavietas piesâròojumu, kâ arî vietâs, kur ir putekïi sausâ veidâ, jâizmanto atbilstoðas putekïu nosûkðanas sistçmas. Pirmkârt, ðâda veida dezinfekcija ir jâizmanto pirmâs stiprâs vietâs metinâðanas detaïâs, kokrûpniecîbâ, metâla rûpniecîbâ, enerìçtikâ, keramikâ, farmâcijas rûpniecîbâ un pârtikas rûpniecîbâ.

Pateicoties labâm putekïu noòemðanas metodçm, putekïu koncentrâciju pastâvîgâs darba vietâs var ïoti efektîvi samazinât. Tomçr, lai ðîs putekïu nosûkðanas sistçmas palîdzçtu pozitîvi, tajos ir jâizmanto daþi elementi. Es runâju galvenokârt par vietçjâm saistîbâm. Tie parasti atrodami zîdaiòu, paðatbalstu ieroèu vai karnîzes jautâjumos. Visi ðie elementi atrodas ïoti nelielâ attâlumâ no piesâròojuma centra.

Putekïu nosûkðanas sistçmâm galvenokârt jâatbilst galdnieku veikaliem, mçbeïu rûpnîcâm, kokapstrâdes uzòçmumiem, uzòçmumos, kas pârtrauc visu veidu metâlapstrâdi, papîra vai malðanas nozarç.Ekonomiskâs putekïu ieguves sistçma centrâlajâ daïâ ir vçrsta uz to, lai apkarotu visus putekïus, kas atrodas gaisâ arî gâzçs. Ekonomiskâs putekïu ieguves sistçmas ceïu vai industriju ziòâ ir veselîbas un droðîbas pamatprasîba. Turklât Eiropas tiesîbu aktos tie ir vairâk nekâ viena standarta prasîba. Pateicoties apspriestajâm putekïu nosûkðanas sistçmâm, jûs varat novçrst daudzas viesu slimîbas darba vietâs.Tirgû jau ir daudz uzòçmumu, kas piedâvâ daudzu putekïu savâkðanas metoþu uzstâdîðanu un raþoðanu. Jâatzîmç labas labas putekïu noòemðanas metodes izvçle, kas faktiski ietekmçs gaisa attîrîðanu no daudziem piesâròojumiem, kas atrodas lietâs, un uzlabos darbinieku veselîbu.Putekïu savâkðanas sistçmai raþoðanas procesâ ir îpaðs pielietojums. Jâatceras, ka daþu veidu piesâròotâjiem var bût ïoti toksiska ietekme uz skolas veselîbu. Tas rada arî íçdes reakciju, jo toksiskas ietekmes uz cilvçkiem samazina tâ efektivitâti. Tâdçï atbilstoða putekïu noòemðanas metode bûs iekârtas efektivitâtes faktors.