Rathodanas procesu angiu valoda

Daudzi raþoðanas procesi ir saistîti ar toksisku gaistoðu vielu raþoðanu, piemçram, îpaðu veidu tvaikiem, dûmiem un smarþâm. Ðajâ gadîjumâ ir svarîgi nodroðinât pareizu ventilâciju. Ventilâcija attiecas uz visu telpu, taèu ir lietderîgi uzlikt pârsegus tieði virs darba stacijâm.

Rûpnieciskie ekstraktori tiek izmantoti gaistoðu vielu vadîðanai, kas noteikti ir tâdâ vidç, kur tie notiek. Ðo iemeslu dçï ðâdas ierîces, piemçram, íîmijas rûpniecîbâ, bet daudzâs daþâdâs nozarçs atrod plaðu lietojumu klâstu. Procesi, kuriem nepiecieðama îpaði laba ventilâcija, ir, piemçram, daþâdu veidu ðíîdumu, vielu un íîmisko savienojumu lîmçðana un sajaukðana. Rûpnieciskâs saites ir nepiecieðamas arî darba vietâm, kur cita starpâ tiek veikta slîpçðana, grieðana un pulçðana. Ðâdu procesu secîbâ apstrâdâto materiâlu daïiòas nonâk gaisâ. Tas rada tâdu paðu nelabvçlîgu priekðstatu par darbinieku veselîbu, kâ arî procesu norisi, jo tas var negatîvi ietekmçt to precizitâti.

Jebkurâ telpâ, kur lieliskai personai ir ideâli apstâkïi, piemçram, gaisa cirkulâcija un mitrums, joprojâm ir pareiza stiprinâjumu izmantoðana. Ðî iemesla dçï tâ ir unikâla starp citiem þâvçtâjiem un vairâk telpâs, kur tiek glabâta pârtika.

Kâ redzat, rûpnieciskajiem ekstraktoriem ir daudz daþâdu nozaru spçku. Jebkurâ gadîjumâ saiðu daudzuma un sadales izvçlei jâbût atkarîgai no îpaðâm vajadzîbâm, kas izriet no raþoðanas procesa apjoma, un papildus ar darbinieku droðîbu. Tâpçc ventilâcijas sistçmâm vienmçr jâvadâs no speciâlistiem paðreizçjâ zonâ.