Reklamas apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kurai bija jâpârbauda, ko dizaineri bija sagatavojuði sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi plânotais ðovs pastâvçja vismazâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai dabîgi un viegli audumi ar cietâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar pilnâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði mûsdienu izredzçm. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki modes apìçrbu kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti tuvai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un papildu darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti ieviesuði savus produktus izsolçs, un, kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums katrâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodienas sâkumâ sasniegs augus. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâras intereses.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no veselîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir diezgan maz rûpnîcu visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Laiku pa laikam ðis uzòçmums veido kolekcijas, vienojoties ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas rada tik sareþìîtu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tie, kuri vçlas veikt agru rîtu, pamosties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma ietekmi daudzus gadus ir augstu novçrtçjuði patçrçtâji gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas izmanto ðo peïòu, ir visaugstâkâ vçrtîba.

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs