Rupcties par matiem majas

Âtra sprâdziena apspieðana, arî tâs agrînâ izplatîðanas stadijâ, ir efektîvs elements rûpniecisko ierîèu, kurâs sprâdziens ir svarîgs, nostiprinâðanai slçgtâ telpâ vai nepilnîgi slçgts. Viens no galvenajiem faktoriem, kas novçrð sprâdzienu, ir âtrs rîku spiediena pieauguma noteikðana.

Svarîgs HRD sistçmas uzdevums ir novçrst augsta spiediena raðanos sprâdziena laikâ, tâdçjâdi samazinot bojâjumu raðanos bûvniecîbâ, samazinâs dîkstâves, bet vislielâkâ daïa cilvçku droðîbas. HRD sistçma tiek izmantota, lai nodroðinâtu tvertnes un tvertnes, kas satur pulverveida vielas, dzirnavas, maisîtâjus, filtrçðanas sistçmas, þâvçtâjus un daudzas lîdzîgas rûpniecîbas ierîces.Katrai sistçmai, lai tâ darbotos gudri un jau tagad, vajadzçtu pârklâties ar specializçtiem elementiem, kas ir spiediena un optiskie sensori, kas atrodas organizâcijâs un raþoðanas zâlçs, vadîbas sistçma un hrd pudele, kas satur dzçðanas vielu.Darbîbas stratçìija ir atkarîga no indikâciju lieluma un izmaiòâm, kâ arî spçcîgas un labas reakcijas. Sprâdziena noteikðana tiek veikta, izmantojot spiediena sensorus, dzirksteles un liesmas detektorus. Ja parâdâs liesma vai dzirksteles, vai tâdâ stâvoklî, kur spiediena pieaugums pârsniedz maksimâli pieïaujamo droðîbas diapazonu, vadîbas centrs nekavçjoties nosûta ziòojumu, kas maksâ par datu apstrâdi un, ja nepiecieðams, tûlîtçju cilindra atvçrðanu, kas satur íîmisko vielu. Kad kontroles organisms kontrolç, ugunsdzçðanas íimikâlijas izsmidzina, izmantojot îpaðas sprauslas, kas darbojas kâ ïoti dzîva un funkcionâla sprâdziena novçrðana. Vissvarîgâkâ iezîme, kas raksturo HRD sistçmu, ir reakcijas laiks, ko mçra milisekundçs no brîþa, kad konstatçts spiediena pieaugums lîdz vielas izsmidzinâðanai.