Satelitu sistcmas atteice 10

Varikosette

Mikroskopu kameras - kopâ ar nosaukumu - kameras ar daudz delikâtu izmçru. Tos var izmantot arî laboratorijas praksç, kâ arî izstâdçs.

Produkta demonstrçðana ar mikroskopu kamerâm ir viegli izmantojama, veicot cita veida íimikâlijas, lietojot zâles. Kamera ir piestiprinâta pie mikroskopa un joprojâm pie datora vai taisni uz monitoru vai ekrânu. Pateicoties tam, summa, kas "redz" ðûnu, ir skaidra lielâkajai klientu grupai. Protams, pçc savienojuma ar datoru attçls var tikt saglabâts. Kamera ir uzstâdîta uz mikroskopu vai izmantojot îpaðu okulâru, vai arî tâ ir savienota ar labu optisko savienojumu. Ðeit pievienojiet, ka daudzas ðâda veida kameras tiek piedâvâtas kopâ ar programmatûru, kas ïauj summâm piemçrot savus piedâvâjumus - nodarbojas ar m.in. mçrîðanas funkcijas.

Attçla attçloðana ar mikroskopu kamerâm ne tikai skatâs tieðraidi, bet arî lai to uzòemtu jebkurâ laikâ, izveidotu ekrânuzòçmumus vai pielâgotu krâsu un kontrastu, lai iegûtu labâku rezultâtu. Izmantojot lielâkus eksperimentus, varat ieprogrammçt kameru, lai ïautu ierakstît attçla fona izmaiòu laikâ vai veidojot reâlâ laika intervâlos izòemto laiku.

Daudzâm kamerâm ir arî iebûvçtas papildu funkcijas, piemçram, attçla pagrieðana, vertikâla pagrieðana un stâvçðana, vai kalibrçðana atbilstoði norâdîtajiem parametriem. Ðâdas kameras izmaksas ir atkarîgas no tâ jutîguma un papildu funkcijâm, kuras raþotâjs ir aprîkojis. Lçtâkâs ðâda veida mikroskopiskâs kameras maksâ daþus simtus zlotu, visdârgâkâs tâs var sasniegt vairâkus tûkstoðus. Tâpçc ir svarîgi vispirms noteikt, kâdi mçríi bûs nepiecieðami, un tikai tad jûs varat noteikt budþetu tiem.

Ir arî vçrts piebilst, ka mikroskopiskâ kameru izpçte ïauj radît un padziïinât izglîtîbas vai zinâtniskos palîglîdzekïus studentiem. Filmas ierakstîðana ar izmaiòâm un reakcijâm mikroskopâ ïaus jums labâk izskaidrot apspriestâs tçmas, pateicoties kurâm bûs vieglâk saprast ðo procesu standartu. Lîdz ar to ðâda veida ðûnu vçlas iegâdâties izglîtîbas iestâdes, jo îpaði plaðâkas skolas un pçtniecîbas laboratorijas.