Stereoskopiskais mikroskops

Mikroskopa nosaukums tika izveidots, apvienojot senâs grieíu vârdus par vietu "mazais" un "izskats", "novçrot". Mikroskopu izmanto, lai novçrotu mazus objektus, kas bieþi ir neredzami neapbruòotu aci. Tâpçc rîks tiek plaði izmantots medicînâ, zinâtnç un rûpniecîbâ daudzâs daþâdâs jomâs. Vçstures virsmâ ir izgudroti daþâdi mikroskopu veidi.

Pirmais no tiem bûtu optisks rîks, ko izmantoja tikai dienasgaismâ, lai apgaismotu apskatîtos objektus. Ðîs ierîces nav ieguvuðas lielu popularitâti, jo palielinâjums bija iespçjams, bija ne vairâk kâ desmit reizes lielâks. Septiòpadsmitajâ gadsimtâ mikroskopiskajâ meklçðanâ notika revolûcija. Antonie van Leeuwenhoek bûtu labs, lai uzlabotu mikroskopu un pçc tam pilnveidotu darbu plaðâ diapazonâ. Kâ galvenais cilvçks zem mikroskopa viòð novçroja cita veida ðûnas. Pateicoties viòam, pasaulç bija liels bioloìisko pçtîjumu brîdis. Zinâtnieki spçja novçrot mikroorganismus, atrodot pilnîgi atðíirîgu saturu par faunas un floras pasaules problçmu. Mikroskopa izgudrojums un popularizçðana ïâva turpinât zâles. Ir izgudroti daudzi lîdzekïi un vakcînas. Astoòpadsmitajâ gadsimtâ mikroskopâ tika novçrotas tuberkulozes baktçrijas, kas vçlâk palîdzçja izstrâdât vakcînu pret ðo slimîbu. Mikroskops ir radîjis jaunas lietas, piemçram, mikrobioloìiju un citoloìiju. Mikroskopâ pirmo reizi tika novçrotas hromosomas, un tâs izrâdîjâs gçnu nesçji. Kopð pçdçjâs reizes ir sâkusies jauna zinâðanu joma: ìençtika. Gçnu atklâðana un prakse mûsdienu pasaulç ïauj spçlçt ìençtiskâs slimîbas. Neatstâsim juridisku aspektu - pateicoties ìençtikai, bija iespçjams identificçt noziedzniekus, kâ arî noteikt paternitâti. Mikroskops ir kalpojis arî nozarei: pateicoties tam, tiek izgatavoti jauni metâlu sakausçjumi, kas ir materiâls, kas tiek izmantots zemes un domu spçkos. 20. gadsimtâ tika izgudrots elektronu mikroskops. Paðreizçjâ novatoriskâ ierîces modelî ar elektronu palîdzîbu tika novçrota mazâkâ no ðûnu grupâm. Kopumâ, ðodienas mikroskopâ var redzçt nelielas dabiskâs pasaules daïiòas. Pateicoties ðim izgudrojumam, zinâtnç bija iespçjams attîstît zinâtni, rûpniecîbu un medicînu.