Taurona gramatvedibas nodaia

Ja îpaðnieks, kuram ir tikai programma, var pieðíirt un izsniegt viena cilvçka uzòçmumu, gala mçríis ir lielâm organizâcijâm, lai tâs balstîtu modernâs tehnoloìijas. Darba nodaïai ir jâbût informâcijai, kas nâk no pasûtîjumu apjoma, grâmatvedîba ir jâzina no nâkamajâm vienîbâm. Nodaïu vadîtâjiem - visu uzòçmumu pamatdati.

ERP (uzòçmuma resursu plânoðana ir metode, lai efektîvi pârvaldîtu visus uzòçmuma resursus. Ðoreiz tas ir arî termins modernâm IT sistçmâm, kas atvieglo pârvaldîbu. Ðîs metodes nodroðina, ka galvenâ informâcija tiek uzglabâta un apstrâdâta viena zîmola, kâ arî saistîto uzòçmumu grupas klasç. Turklât es varu saglabât katru vadîbas lîmeni vai tikai viòu tîmekïa vietni.Mâkonis skaitïoðanas erp ir mobilo sistçmu, kas darbojas mâkonis. Tas rada lietotâjam nepieredzçtas iespçjas. Ïauj ievadît ziòas no visa pasaulç - un viens ierobeþojoðs kritçrijs ir piekïuve internetam. Mums nav nepiecieðamas licences, programmas, instalâcijas. Sistçma nodroðina lielisku informâcijas droðîbu, jo avota dati netiek pârvadâti konkrçtâ serverî vai datorâ. Tos apstrâdâ pakalpojumu sniedzçja infrastruktûra un glabâ tajâ. Svarîgi, ka augstu datu stabilitâti un droðîbu nodroðina pakalpojumu sniedzçjs. Mçs varam samazinât elektroenerìijas izmaksas - mums nav nepiecieðams gaisa kondicionçtâjs vai papildu datori.Ir daudz ðî programmatûras þanra piegâdâtâju. Sâkot no maziem IT uzòçmumiem lîdz populârâkajiem IT tirgus lîderiem. Viòi var piedâvât daudzveidîgu piedâvâjumu, ko ikviens, kas ir ieinteresçts iegâdâties uzòçmumus, var pielâgot sev. Mâkonis skaitïoðanas erp ir mobilais stils iet mâkonis, kuru mçrogojamîba ir milzîga vçrtîba - tas ir elastîgums pakalpojumu klâsta komplektâ, resursu patçriòð.