Tehnoloiiju attistibu

Viòð ienîst, ka pasaulç uzòçmums, kura uzòçmçji nevçlas strâdât ar peïòu un gût labumu no peïòas. Mûsdienu galâ jaunu risinâjumu ievieðana ir galvenais. Programmçtâji tiek apmâcîti mûsdienu mâcîbu priekðmetos par programmâm, kas ir modernizçtas kâ uzòçmumi dienâ un naktî. Ðâdu darbîbu rezultâts ir mrp veids.

Pareizi ieviests un uzstâdîts datoros, ko izmanto cilvçki, tâ lielâ mçrâ optimizç lielâko daïu uzòçmumâ notiekoðo procesu. Ðai metodei ir labi instrumenti, lai plânotu nâkamos uzòçmuma posmus, bûtiski samazinot zaudçjumu risku. Programma ir ïoti zema, lai to izmantotu, tai ir intuitîva saskarne un âtri kïuvis pilnîgs tulkojums poïu valodâ. Vairâki uzòçmumi no Amerikas Savienotajâm Valstîm to izmanto vairâkus gadus, kâ arî veic pçtîjumus - ðie zîmoli katru gadu iegûst apmierinoðu peïòu. Pateicoties ðim risinâjumam, mûsu uzòçmumiem bûs iespçja konkurçt ar saviem konkurentiem no rietumiem, kas parasti bija vienkârði neiespçjami. Mçs bieþi esam cietuði zaudçjumus no mûsu pçdçjiem uzòçmumiem, taèu tie nebija vienîgie zaudçtâji, jo viòi arî zaudçja valsts kasi. Sakarâ ar to, ka nav pietiekamu naudas lîdzekïu, Polijas ekonomikas izaugsmes temps palçninâjâs. Tâpçc viòð pievçrð uzmanîbu iekâpðanai Polijâ. Ðî starpprodukts ir pçdçjais, ka poïi joprojâm pelna tik maz, salîdzinot ar viesiem no Rietumeiropas. Lîdz pçdçjam mçs vienmçr nododam daþâda veida pieaugumus. Piemçram: lîdz ar pçdçjâ mçneða iemeslu palielinâjâs bûvizstrâdâjumu rezerve. Turklât þanrs joprojâm meklç avotus, no kuriem viòð varçtu saòemt naudu, lai palielinâtu budþeta pieaugumu, kas joprojâm pieaug.Daþreiz vienîgais risinâjums poïiem, kuri vienkârði vçlas bût pareizi, ir doties uz ârzemçm, kas nozîmç, ka viòu grâmatas ir nepietiekamas.