Tulkodanas aientura luchowski s c

Mûsu tulkoðanas uzòçmums nodarbina tikai profesionâlus un augsti kvalificçtus tulkotâjus, kuri uzticami sasniedz pasûtîjumu. Pirms apmaiòas mçs informçjam klientu par paredzamajâm izmaksâm un pabeigðanas laiku.

Mçs garantçjam augstâko tulkoðanas kvalitâti un lielas, zemas cenas. Mums ir liela uzticîba klientu skatîjumâ. Mûsu tulkoðanas aìentûra Krakova ir ieinteresçta gan mutiskâ, gan rakstiskâ tulkoðanâ. Mçs specializçjamies bieþi un dabiski. Mçs esam priecîgi tulkot juridiskos un uzòçmçjdarbîbas dokumentus, korespondenci un specializçtos tekstus. Mçs saglabâjam pilnu informâciju, kas publicçta lietotâja izdotajos tekstos. Mums ir atbilstoði sertifikâti, kas apliecina piedâvâto pakalpojumu vislabâko vçrtîbu. Mçs arî virzâm savu iespçju gan privâtpersonâm, gan uzòçmumiem. Lasîðanai mçs izmantojam jaunâkâs tulkoðanas atbalsta metodes. Lietotâji var veikt pasûtîjumu tuvâ uzòçmumâ vai tieðsaistç. Mçs piedâvâjam cita veida interpretâcijas: vienlaicîgas, secîgas, prom un sarunas. Pirmâ no tâm parasti notiek konferences laikâ. Tam nav nepiecieðami îpaði tehniskie lîdzekïi. Tas izceïas ar spçku un precizitâti. Viòð lieliski atspoguïo runâtâja emocijas. Vernissages, vingrinâjumi un izmaksas tiek izmantotas secîgâ tulkoðanâ. Tad tulkojums un oriìinâlais teksts tiek tulkoti. Ar tulkojumu mçs dodamies uz radîðanu braucienu un mâcîbu braucienu laikâ. Pçc tam ieteicams izmantot profesionâlus un pieauguðus tulkotâjus. Sarunu ceïâ panâktajâ tulkojumâ tulkotâjs arî darbojas kâ sarunu vadîtâjs. Tulkoðanas aìentûra piedâvâ arî rakstisku tulkojumu: standarta, zvçrinâta un literâra. Tâ specializçjas arî informatoru, gidu un dialogu vçstuïu izpratnç. Turklât tâ piedâvâ konferenèu tulkoðanu, kas ir izaicinâjums visiem birojiem ar profesionâlu tulkojumu. Tâ koncentrçjas arî uz specializçtiem tulkojumiem: tehnisko, medicînisko, IT, íîmisko, finanðu, biznesa, mârketinga un juridisko. Mçs sirsnîgi aicinâm jûs paplaðinât mûsu apmierinâto klientu loku!