Udens drodibas varsti

Mçs esam brîdî, kad daþâdas briesmas mums rçíinâs praktiski. Man bieþi vien ir pietiekami, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tâpçc tas radîtu katla eksploziju, kas, par laimi, radîja dârgus remontdarbus. Es ðodien apzinos, ka ðajâ procedûrâ ir svarîgi zaudçt dzîvîbu viegli, lai gan daþi no viesiem nav informçti par ðiem jautâjumiem.

Kâzâm mûsdienâs ir priekðmets, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir vârsta stils, kas automâtiski attîstâs, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð ðâdu konstrukcijas elementu, piemçram, tvertòu, cauruïvadu un tamlîdzîgu, eksploziju. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta nâkamajâ daïâ ïoti interesantâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces lietotâjs to neapzinâti ielâdçja. Tâpçc bija viegli izmantot divus pamata vârstus, kas parasti ir uzstâdîti konkrçtâs ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa pçkðòu spiediena pieaugumu, kas noteica transportlîdzekïa braukðanas procesu. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo materiâlu, droði vien jau apzinâs, cik ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir ðîm komandâm mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.