Velosipcdu parvadadana ar lidmadinu

Ceïu riteòbraukðana ir unikâls transporta lîdzeklis, kam galu galâ ir nepiecieðams daudz sporta un sadedzinât daudz kaloriju, tâpçc jums ir nepiecieðams pareizais velosipçdu uzturs. Tâpçc tas ir ideâls risinâjums cilvçkiem, kuri ir atkarîgi no daþu papildu kilogramu zaudçðanas. Tomçr cilvçkiem, kuri plâno velosipçdu tikai kâ transportu vai hobiju, îpaða uzmanîba jâpievçrð çdienkartei, lai velosipçdu ceïojumi nebûtu pârâk tâlu. Zemâk mçs parâdâm daþus noteikumus, kas jâievçro cilvçkiem, kas brauc ar velosipçdu. Ðeit ir riteòbraukðanas diçta velosipçdu klientiem:

Brokastis.Tas ir bez iemesla, ka brokastis ir vissvarîgâkâ dienas maltîte. Tâ nodarbojas ar uzdevumu nodroðinât mums darbîbu pârçjâ dienâ, un atlikuðâs maltîtes papildina ðo enerìiju. Lieliska iespçja bûs, cita starpâ, musli, pievienojot banânus un rozînes, vai piena zupu ar makaroniem (al dente.Snack.Velkot velosipçdu, tas ir tâlu, lai rûpçtos par garðîgu uzkodu, kas dos mums spçku un apmierinâs pçkðòu badu. Pirmajam komponentam jâbût vienkârðiem ogïhidrâtiem, tâpçc ir ieteicams çst nogatavinâtu banânu vai sviestmaizes ar ievârîjumu un medu. Runâjot par dârzeòiem, interesants risinâjums bûs tomâti un sarkanie pipari.Vakariòas.Pçc smaga brauciena mçs varam bût spçcîgs bads. Tomçr nevajadzçtu pârspîlçt dzîvi tikai pçc fiziskâs nodarbîbas. Tûlît pçc ieraðanâs no velosipçdu brauciena viss, kas Jums nepiecieðams, ir apelsînu sula vai graudaugu bârs (kâ pierâdîjums Corna. Pçc tam, kad atpûðamies pçc vingrinâjuma, mçs apsçdâmies pie lielâm vakariòâm.Mitrinâðanu.Pirmkârt, jûs nedrîkstat aizmirst par labu íermeòa mitrinâðanu. Vissvarîgâkais ir dzert pietiekami daudz ðíidrumu pirms doðanâs uz velosipçdu. Visinteresantâkâ pieeja neapðaubâmi bûs ûdens, dzîvi enerìijas dzçrieni, kas piemçroti sportistiem. Jums ir arî jâzina, ka cilvçkam katru dienu ir vajadzîgi aptuveni 2 litri ûdens (attiecîbâ pret seju un íermeòa svaru, un iespçjamâs dehidratâcijas sekas, it îpaði fiziskos apstâkïos, nekavçjoties samazina mûsu sniegumu, mçs jûtam nespçku un enerìiju.

Protams, ka velosipçdu diçta, kas satur manas iesniegtâs ietekmes, neaizstâj normâlu çdienu, gluþi pretçji. Tomçr tas nav pârçsties! Un sievietçm, kuras ir ieinteresçtas izvçlçties vispiemçrotâko velosipçdu diçtu, mçs iesakâm tikties ar dietologu, kurð izvçlçsies mums çdinâðanas veidus tâ, lai tie bûtu vislabâkie mums, nevis parastajai personai.