Vides drodiba

Uzòçmçji daþkârt cînâs ar laika trûkumu vai spçju kontrolçt veikalu noteiktâ laikâ.Izgudrojumi, piemçram, viedtâlruòi, kas atnesa 21.gadsimtu, tika izmantoti arî pçdçjâ nozarç.

Optima tieðsaistes programma ir programma, kas ïauj jums novçrot zîmola aktivitâtes jebkurâ vietâ - viss, kas jums nepiecieðams, ir tâlrunis vai planðetdators ar piekïuvi internetam. Tad pârliecîba dod iespçju iegût priekðrocîbas konkurentu starpâ. Optima programma ir ideâli piemçrota, vadot mazu vai vidçju uzòçmumu.

Optima programma ir rîks, kas jau nodroðina vairâk nekâ 60 000 lietotâju. Atzinumi par ðo programmatûru ir pozitîvi. Uzòçmçji no ausîm lîdz ausijam smaida par programmatûru, kas atðíir to no citiem. Labi, programma ir lîdzeklis grâmatas atviegloðanai tâdâs jomâs kâ grâmatvedîba vai nodokïu konsultâcijas.

Sistçma ir diezgan intuitîva un noderîga apstrâdç, tomçr problçmu gadîjumâ palîdzîbu sniegs visa tehnisko asistentu komanda. Viòi atbildçs uz visiem satraucoðiem jautâjumiem un palîdzçs arî programmatûras problçmu veiksmç.

Ieguldot optima sistçmâ, jûs ieguldât uzòçmumâ, kas rûpçjas par lietotâju baþâm 25 gadus. Comarch atrodas tirgus lîdera pozîcijâ ERP tirgû, un to izcila tieðsaistes optima programma ir atvieglojusi uzòçmçjdarbîbas veikðanai lielu skaitu veikalu.

Optima nodroðina datu droðîbu pat mobilajâm ierîcçm, lai cilvçki, kuri rîkojas telpâs var darboties, nebaidoties no datu noplûdes vai uzbrûk sistçmu treðo personu. Speciâlisti rûpçjas par klientu droðîbu, kas neïaus noziedzniekiem rîkoties brîvi.

Comarch ir vairâk nekâ iespçja radît pieteikumu uzòçmuma vajadzîbâm, tâpçc ir droði atzîmçt, ka uzòçmums ar ilgu tradîciju katram cilvçkam individuâli izturas ar vislielâko ietekmi bez kampaòas mçroga.

Programma optimizçs kompozîcijâ pavadîto laiku no novatorisku automatizçtu tehnoloìiju sâkuma, kas kontrolç visu dzîvi un uzlabo uzòçmuma vispârçjo aprûpi.

Izvçloties optima tieðsaistes programmu, jûs izvçlaties labâko variantu nacionâlajam uzòçmumam, sniedzot jums elementu, kas uzticçs to tirgum.