Zinatnes un makslas attistiba apgaismibas laikmeta

IT nozares tirgus pçdçjo desmitgaþu laikâ ir pastiprinâjies. Tehnoloìiju attîstîba ir spiesta uzòçmumus izmantot inovatîvus risinâjumus savâs pozîcijâs. Tas deva pârsteidzoðu iespçju attîstît efektivitâti, izmaksu samazinâðanu un to, kas notiek, vairâk panâkumu. Mçs esam parâdâ uzòçmçjdarbîbas attîstîbai zinâtnes attîstîbai.

Jau 19. gadsimtâ rûpnieciskâ revolûcija cilvçcîbu uzsâka uz svaigiem ceïiem. No pçdçjâ brîþa katra ekonomikas nozare ir savstarpçji saskaòota. Elektroenerìija tika raþota rûpnîcâm, kas sniedza arvien vienkârðâkus produktus, agrâk reâli gan dizaineru vadîtâji. Ieroèu rûpniecîba mûsu civilizâcijas vçsturç bija mazliet draòíîga, bet neapðaubâmi uzsâka jaunu zinâtnisko pieredzi. Valstî datorizâcija, automatizâcija un datorizâcija ir katra raþoðanas uzòçmuma paðreizçjais un svarîgais elements.

Maðînu izstrâde nozîmçja, ka daudzi no tiem ir veltîti konkrçtam risinâjumam. Speciâlisti izstrâdâ programmatûru raþoðanas uzòçmumiem, pamatojoties uz esoðajâm metodçm, bet pielâgojot klientu vajadzîbas. Ðis process ir atrisinâts îpaði posmu laikâ: dizains, programmu rakstîðana, izpçte un ievieðana. Iespçjams, tie nav precîzi definçta darbîbas sistçma, jo tâ vçlas izmantot konkrçtu maðînu.

Ðâdu izeju priekðrocîba noteikti ir tâs turpmâkâ iespçjamâ modifikâcija. Ja mçs vçlçtos paplaðinât mûsu biroja darbu, mçs varam ieteikt speciâlistam paplaðinât savu programmu, uzlabot tâs ietekmi vai vienkârði palielinât konkrçtu elementu efektivitâti.

Daudzas no tâm ir iepriekð minçtie kvalificçtie cilvçki vai uzòçmums, kas atbalsta konkrçto programmatûru. Tas ïauj veikt tîrus un precîzus koda modifikâcijas problçmu vai kïûmju gadîjumâ. Turklât ir arî liela reakcija uz situâciju. Labs speciâlists ir labas maðînas pacelðanas rezultâts. Ir pârliecinâts, ka viena neliela izmaiòa ir pietiekama, lai mainîtu veidu, kâdâ raþoðanas lînija darbojas diametrâli.

Kâ redzams, reâlâ metode ir sakòojusies mûsu paðu civilizâcijâ. Ir svarîgi uzdot jautâjumu: vai viòð izgâþ pçdçjo jauku vîrieti? Tomçr reakcija uz ðo pçtîjumu bûtu jâmeklç nâkotnç. Tomçr labums ir tâds, ka nozare bez cilvçka faktora absolûti nespçs tikt galâ ar turpmâko attîstîbas ceïu.